MSB 135 Memur Alımı Yapacak

Milli Savunma Bakanlığı 135 memur alımı yapacağını açıkladı. Başvurular önümüzdeki 1 aylık süreç içerisinde alınarak atamalar gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve diğer birimlerde çalıştırılacak olan personellerin alım sürecine yönelik detaylar ve başvuru bilgileri ilanda belirtilmiştir. MSB memur alımı ilanına başvuru gerçekleştirecek olan personellerin öncelikle detaylı bir güvenlik soruşturmasından geçeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Eğer sizler de uygun birimlerde çalıştırılmak istiyorsanız muhakkak bu detaylı incelemeden geçmeniz gerekmektedir. İlk başvuru süreci ile işe alınma süreci arasında yaklaşık olarak 2 aylık bir süreç bulunmaktadır. Bu sebeple evrakların hazırlanması ve yerinde başvuru yapmak için epeyce bir zaman bulunmaktadır.

Devlet Memuru Olma Süreci

Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2’de hangi unvanlar

için yapılacağı belirtilmiŞtir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması

aşamalarından oluşmaktadır.

işlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Millî

Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı

gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine

katılması zorunludur.

On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı

esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

Özlük Hakları

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde

görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen

hak ve yükümlülüklere tabidir.

Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yıllık izin ve mazeret izni verilir.

Memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nda belirtilen

tablo üzerinden aylık ödenir.

Memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade

edebilirler.

Genel Hususlar

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı

için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet

Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur temini yapılacaktır.

  1. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak

icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 30 Aralık 2016 – 06 şubat

2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

  1. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir. Öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının

açıklaması TABLO-3’dedir.

ç. Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Başvurular ise, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek

taban puanı üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla M.S.B. Personel Temin

Daire Başkanlığı CEBECŞ/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya şahsen

elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

  1. Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire

Başkanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Mesleki

yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar

olacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için çağrılacak aday sayısı alınacak personel

sayısının altı katına kadar olacaktır.)

  1. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.
  2. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle

adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve

doğru olarak doldurulmalıdır.

ğ. Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; MSB Personel Temin

Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde mülakat sınavı ve

uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Mülakat sınavı, adayların tamamına uygulanacak, uygulamalı

sınava ise TABLO-2’de belirtilen unvanlar için yapılacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan asil/yedek

adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

  1. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taŞımadığı anlaŞılan ve bu

suretle iŞlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) MSB’nin www.msb.gov.tr Genel Ağ

adresi üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, iŞlemleri ve

sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS

göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

ı. Sınavı kazananlardan baŞvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kiŞilerin atamaları yapılmıŞ olsa

dahi iŞlemleri iptal edilir. Bu kiŞiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda

bulunulur.

BAŞVURU

Kimler Başvurabilir

Memurluğa aŞağıdaki baŞvuru koŞullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar

için baŞvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan

tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı

organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiŞtirilebilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kiŞiye mali ve hukuki anlamda

kazanılmıŞ hak doğurmaz.

Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel

Şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiŞ olsa bile;

kasten iŞlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıŞ olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüŞvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıŞtırma, edimin ifasına fesat karıŞtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiŞ bulunmak veya askerlik çağına gelmiŞ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıŞ yahut

ertelenmiŞ olmak,

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluŞunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

görevlerde çalıŞıyor olmamak,

(3) SözleŞmeli subay, sözleŞmeli astsubay, uzman erbaŞ veya sözleŞmeli er olarak

sözleŞmesi feshedilmiŞ veya halen çalıŞıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda baŞarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluŞları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık

hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almıŞ olmak,

(5) BaŞarılı olan adayların, güvenlik soruŞturması sonucu olumlu olmak ve göreve

baŞlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiŞ tüm

terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(8) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiŞ ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almıŞ olmak.

NOT: şehit, malul ve muharip gazi eŞ ve çocuklarının; anne, baba veya eŞinin Şehit/gazi

olduğunu gösterir belge ile baŞvurularında, almıŞ oldukları merkezi sınav puanına, aldığı

puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmıŞ puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eŞi TSK’ya

mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel BaŞkanlığından, diğer kamu

kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her

ikisinden de belge alacaklardır.)

BaŞvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) BaŞvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 şubat 2017

tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. BaŞvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması

esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi

bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değiŞikliklerinizi yapabilirsiniz. BaŞvuru bilgilerinizi ve aday

numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

(2) BaŞvuru formunu doldurmayı müteakip “BaŞvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda

baŞvurunuz tamamlanmıŞ olacak ve karŞınıza çıkacak sayfada baŞvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz,

aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

(3) Genel Ağ haricinde yapılan baŞvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul

edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

 

(4) Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 ve 16

Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından

(2016-KPSS Lisans, 2016-KPSS Önlisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS

puanını almış olmaları gerekir. (TABLO-2)

(5) 10 şubat 2017 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için

belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde

yayımlanacaktır.

(6) Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 06 Mart 2017 tarihine kadar posta/kargo veya

şahsen müracaat ile istenilen belgeleri M.S.B.Personel Temin Daire Başkanlığı

(Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (06 Mart 2017 tarihinden sonra M.S.B. Personel Temin

Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

(7) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en

yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan

sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde

yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına)

çağrılacaktır.

Yazar: editor #administrator


Tüm Yazılarına Git

YORUM YAP


BU YAZIYA 0 YORUM YAPILMIŞ